VISION:

LOPS vil være kommunens bedste tilbud til unge der hører indenfor skolens og den kommunale samarbejdsaftales målgruppe.
ved at:

Tro på, at alle har et udviklingspotentiale og give skolens elever en oplevelse og udvikling, der sætter dem i stand til at påbegynde og færdiggøre en kompetencegivende ungdomsuddannelse eller være beskæftiget på det ordinære arbejdsmarked.

Være en synlig, troværdig og aktiv lokal aktør på ungeområdet.

Være parat til at tackle nye problemstillinger og udfordringer gennem til stadighed at være udviklingsorienterede.

Være en dynamisk arbejdsplads for engagerede medarbejdere, der er ildsjæle med faglige og pædagogiske forudsætninger, til at arbejde med målgruppen og vide at vi gør en væsentlig indsats i samfundet.

Skabe et økonomisk fundament, der sikrer os uafhængighed og frihed til udvikling.

MISSION

Produktionsskolen tilbyder unge en anden start på ungdomsuddannelse.

Produktionsskolen tilrettelægger praksisnæreundervisningsforløb baseret på praktisk arbejde og produktion med teoretisk undervisning i tilknytning hertil.

Dette giver den unge mulighed for at lære på mere end en måde. Der tages udgangspunkt i den unges personlige, sociale, kulturelle og faglige kompetencer. Forløbene tilrettelægges så de tager udgangspunkt i den enkeltes behov både m.h.t. indhold og varighed.

Produktionsskolen ønsker at skabe rammer, hvor de unge kan få styrket deres personlige udvikling og forbedre deres muligheder i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet.

MÅL

Produktionsskolens mål er at være et velfungerende og dynamisk uddannelsessted, som tilbyder kombinerede undervisnings- og produktionsprogrammer, der udvikler de unge personligt og fagligt og giver eleverne læringssucces’er, der gør eleven i stand til at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse eller få et arbejde, der senere fører til påbegyndelse af et uddannelsesforløb.

Tilbuddene skal styrke de unges personlige udvikling og forbedre deres muligheder i uddannelsessystemet og/eller på arbejdsmarkedet, samt udvikle og lære den enkelte unge at tage ansvar for sit eget liv.

Produktionsskolens mål er at være en velfungerende skole, der er forankret i lokalområdet og tilgodeser vore elevers behov.

Produktionsskolens mål er at have en god kontakt til UU-vejledere og sagsbehandlere i området, og synliggøre, at vi har de kompetencer og de tilbud, vores elevgruppe har behov for.

Produktionsskolen skal fortsat udvikle sig i takt med ændringer i det omgivende samfund. Det gælder ændringer på arbejdsmarkedet og ude i virksomhederne. Det gælder om at tilpasse sig eleverne, og det gælder om at implementere nye relevante tiltag på det pædagogiske område. For at skolen fortsat kan være et attraktivt uddannelsessted, er det vores mål at fastholde og kontinuerligt forbedre kvaliteten i vores arbejde.

Produktionsskolens økonomiske målsætninger er i videst mulig omfang at gøre skolen økonomisk uafhængig af kortsigtede politiske ændringer. Sikre at vi har et økonomisk råderum, så vi altid er i stand til at reagere på ændringer i omverdenen, til løbende at uddanne personalet, til f.eks. at oprette nye værksteder, eller til at iværksætte nye pædagogiske tiltag, samt igangsætte nye projekter efter behov.

Lops vil arbejde målrettet på, at sikre at så mange som muligt kommer i gang med enten arbejde eller uddannelse. Dette kan aflæses i vores udslusningsresultatet, vi vil have en målsætning om at mindst 50% af vores udslusning går til uddannelse.

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter