LOPS udslusnings strategi

Vores udslusningsstrategi er funderet i skolens overordnede vision om at;

Tro på, at alle har et udviklingspotentiale og at vi skal tilbyde skolens elever en oplevelse og udvikling, der sætter dem i stand til at påbegynde og færdiggøre en kompetencegivende ungdomsuddannelse eller være beskæftiget på det ordinære arbejdsmarked.

Produktionsskolens mål er at være et velfungerende og dynamisk uddannelsessted, som tilbyder kombinerede undervisnings- og produktionsprogrammer, der udvikler de unge personligt og fagligt og giver eleverne læring succes’er, der gør eleven i stand til at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse eller få et arbejde, der senere fører til påbegyndelse af et uddannelsesforløb.

Tilbuddene skal styrke de unges personlige udvikling og forbedre deres muligheder i uddannelsessystemet og/eller på arbejdsmarkedet, samt udvikle og lære den enkelte unge at tage ansvar for sit eget liv.

Målet for udslusningen er at;

– udslusning til uddannelse prioriteres højere end kortvarig beskæftigelse

– målet er et udslusnings resultat på 50% til uddannelse eller til arbejde

Målet nås ved, at vi arbejder systematisk ud fra de beskrivelser og forventninger der er til lærerarbejdet beskrevet i virksomhedsplanen og udfoldet yderligere i de her efterfølgende beskrivelser.

Skolen har som Pilotprojekt, tilført ekstra ressourcer til arbejdet med målrettet at etablere praktik muligheder for vore elever. I forløbet følger vi de unge tæt, følger op på aftalerne og i tæt samspil med praktikværten, i forventning om at dette vil generere nogle jobåbninger og motivere den unge yderligere, for opstart på uddannelse.

Procedure beskrivelse af elever

Ordinært forløb (Afklaringsforløb) på LOPS. Der foregår altid en grundig indskrivningssamtale, hvor vejleder og elev i fællesskab beskriver forventninger og mål.

Alle elever gennemgår PSP Screening i dansk og matematik.

Den unge tilbydes undervisning efterfølgende, ud fra resultaterne.

Der arbejdes praktisk orienteret med fokus på nedenstående:

 • Motivation for udd. og læring
 • Viden om krav og forventninger til at gennemføre en erhvervsudd.
 • Selvstændighed og ansvarlighed, og initiativ til opgaveløsninger
 • Mødestabilitet, rettidig og med lavt fravær
 • Samarbejdsevner
 • Respekt og forståelse for andre mennesker

Der tales løbende om udfordringer og muligheder med den unge, minimum hver 3.mdr er der samtale med den unge, værkstedslærer samt vejleder. Der drøftes løbende muligheden for praktik og der opfordres til at deltage i relevante kombinationsforløb. Mht. kombinationsforløb har vi udfordringer med at få elever på disse, specielt efter indførelse af den nye erhvervsskolereform.

Der arbejdes generelt med faglige, personlige og sociale kompetencer på værkstederne og i de fælles aktiviteter, der foregår i og uden for huset. Det forventes at eleven er til stede og deltager (arbejdsfællesskab).

Udebliver eleven forsøges telefonisk kontakt, forældre eller værge kontaktes ved eleven er under 18 år. Fravær følges op og der indgås særlige aftaler – individuelle kontrakter – hvis ikke fremmødes bedres.

Vi arbejder med kompetencetavler. Den enkelte elev’s kompetenceudvikling tages løbende op under forløbet.

Målrettet forløb på LOPS

 • Praktisk tilgang (de møder et fag)
 • Man er til stede og tager fat (arbejdsfællesskab)
 • Der arbejdes med faglige, personlige og sociale kompetencer
 • Vi arbejder målrettet på, at den unge opnår de fornødne kompetencer og ballast til at komme ind på og gennemføre en erhvervsudd.
 • Vi arbejder på, at unge opnår et karaktergennemsnit på mindst 2,0 i dansk og matematik. Hvis dette ikke er muligt – arbejdes på 2 andre muligheder: Helhedsvurderingen eller uddannelsesaftale

Der skal endvidere tales med den unge om dennes udfordringer og muligheder. Kravene til de faglige mål, specielt dansk og matematik og overgangskravene efter grundforløb. Den unge skal være tændt på et fag.

Tilbud om målrettet dansk og matematik (evt. engelsk), med eksamen hos Ungdomsskole eller VUC under 1/3 dels undervisning.

Der arbejdes med anvendelsesorienteret undervisning i dansk og matematik, der er specifikt rettet mod GF2 (primært på værkstedet)

Det er vigtigt at forløbsplan, (nærmere udd. plan/undervisningsplan) og skriftlige aftaler udarbejdes i samarbejde. (Input kommer fra UU, LOPS supplerer)

Almen Undervisning på LOPS – 2017

På LOPS har vi et bredt tilbud af undervisning og med vores samarbejde med Lolland Ungdomsskole, kan der også tilbydes prøveforberedende undervisning i dansk, matematik og engelsk (G-niv.).

Alle der starter på skolen bliver screenet i dansk og matematik, med en elektronisk screening – PSP screening. http://produktionsskoleprojekt.dk/

Denne screening afdækker hurtigt om den unge har grundlæggende faglige vanskeligheder i dansk og matematik.

Efter endt screening, er der 3 mulige undervisningstilbud, som den unge kan blive tilbudt:

 1. Ordblindeundervisning (dansk, engelsk og matematik)

OBU tilbydes i samarbejde med VUC. Dette varetages af specialundervisere fra VUC på begge afdelinger.

De sammensætter undervisning og udarbejder en undervisningsplan for den enkelte elev. Dette vil blive overdraget til den unges værkstedslærer, som også vil arbejde med elevens faglige udfordringer i hverdagen, så vi på skolen skaber de bedste betingelser for den unge ift. opstart på en Ungdomsuddannelse eller beskæftigelse.

2. Praksisorienteret almen undervisning.

Målgrupper er elever som er motiveret for undervisning

Almen underviseren laver i samarbejde med den unge en individuel plan ift. uddannelsesretning og den alternative adgangsvej for de unge, der ikke har karakteren 02 i dansk og matematik.

(Hvor Erhvervsskolen skal foretage en helhedsvurdering baseret på en skriftlig prøve og en samtale.)

En styrke ved undervisningen er de små hold, som regel 8-10 elever. I undervisningen indgår praktiske opgaver med afsæt i det der sker på værkstederne, således at der er en klar sammenhæng mellem den praktiske virkelighed eleverne oplever på værkstedet og i undervisningen. Undervisningen fokuserer på de kvalifikationer og kompetencer, der kan føre til optagelse på en ungdomsuddannelse.

 1. Prøveafvikling i dansk, matematik og engelsk på G-niv.

I samarbejde med Lolland Ungdomsskole tilbydes i dansk, matematik og engelsk (G-niv.) i forbindelse med en Bootcamp.

Dette varetages af læreruddannede undervisere, med prøveafvikling 2 gange om året.

1.halvår, 3 uger i april/maj for dansk S+M og 2-3 uger i matematik +evt. engelsk.

 1. halvår, 3 uger i november for dansk S+M og 2-3 uger i matematik +evt. engelsk.

Elever der ikke har 02 + 02 og er motiverede for at opnå dette, kan undervisningstilbuddet udbydes.

Kompetenceudvikling af lærere

På LOPS har vi fokus på lærernes kompetencer, både ved ny ansættelser og i forhold til efteruddannelse, jævnfør vores Virksomhedsplan.

På skolens årlige SISU seminar, drøftes blandt mange emner også en plan for indholdet på årets pædagogiske dage (P-dage) – her er der tradition for at vi tilstræber at blive klogere sammen. Vi har afholdt og tilkøbt en række kurser til afvikling på P-dage, fremfor at sende enkelte kolleger af sted på kurser. Det vil vi også gøre fremadrettet – balancen mellem værdien af fælles lokalt afholdte kurser og eksterne kurser med mulighed for opbygning af netværk mm. – er en udfordring. Da vi har begrænsede midler til kompetenceudvikling, er det en særlig udfordrende balancegang. Vi benytter os også af både pædagogiske og faglige kurser for enkelte kolleger, ligesom der opfordres til at indgå i netværk med andre produktionsskole kolleger og kolleger fra tekniske skoler mm.

Vi søger og er flere gange blevet tilgodeset med midler fra Kompetencefonden – senest har vi brugt midler til at give en kollega mulighed for at få liniefag i Dansk på læreruddannelsen.

Skolens ledelse (Driftgruppen), som består af de 2 afdelingsledere og forstander, vurderer i fællesskab behovet for kompetenceudvikling og diskuterer hvilke kolleger, der skal tilbydes særlig kompetence udvikling med udgangspunkt i skolens Virksomhedsplan og på baggrund af ønsker formuleret af ansatte, input fra skolens SISU og fra ønsker fremkommet under MUS samtaler. Skolens forstander træffer den endelige afgørelse om, hvordan skolens prioriteringer på området fordeles. Det er lykkedes at lave en fornuftig lokalaftale omkring honorering af kurser og efteruddannelse, således at flest mulige får mulighed for at få efteruddannelses ønsker opfyldt.

Vi har hidtil brugt mange ressourcer på generel kompetenceudvikling i forhold til de øgede krav og forventninger om dokumentation og skriftlighed i produktionsskole arbejdet – dette har skærpet opmærksomheden på disse kompetencer ved ny ansættelser i de senere år – og det vurderes at have haft en positiv effekt på det samlede generelle kompetenceniveau.

Plan for eksternt samarbejde

Vi vil fortsætte vores samarbejde med kommuner og lokale kompetencegivende Uddannelsesinstitutioner, med det klare mål at udnytte og optimere de muligheder der er for samarbejde på tværs af institutioner, sektorer og lovgivninger – til gavn for vore elevers personlige, sociale og faglige udvikling.

LOPS vil fortsat arbejde målrettet med, at vi er – og af andre opfattes som – en troværdig samarbejdspartner, der i større udstrækning end hidtil, indtænkes af UU og andre, som et godt tilbud til at forberede de unge på uddannelse og ikke så meget et sted der er aktuelt for den unge, når det er gået galt.

For at lykkes med den målsætning kræver det at vi fortsætter med at italesætte det i alle de fora vi deltager i og underbygger det med beskrivelser af vores tilbud, målrettede forløb mm. Vi vil fortsat invitere til dialog møder, faglige frokoster, infomøder, Åbenthus mm. Vi vil være offensive i formidling af de gode historier, gennem lokale medier, hjemmeside mm. Som tidligere nævnt har skolen tilført ekstra ressourcer til virksomhedskontakter med henblik på praktikpladser, hvilket samtidig er med til at give en positiv opmærksomhed fra virksomhederne.

Monitorering og evaluering af udslusning

Skolen udarbejder fortsat kvartalsvis udslusningen, der opgøres værkstedsvis og samlet. Resultaterne vil også fremadrettet blive bearbejdet grafisk til lagkage diagrammer, der deles med lærerne og drøftes på afdelingsmøder, forberedelses- samt pædagogiske dage. Endvidere vil udslusnings resultaterne blive præsenteret og drøftet på Bestyrelsesmøderne.

Vi vil tilstræbe at eleverne igennem deres forløb på LOPS, afklares i forhold til uddannelse og vi vil have et skærpet fokus på muligheden for at italesætte KUU som en mulighed for de unge der er i målgruppen og som vil profitere af et sådant tilbud.

Vi vil endvidere nøje overveje profilen på vores indtag af elever – udover at sikre dokumentation på deres kompetencer eller mangel på samme ved indskrivning, har vi indført et begreb der hedder ”gråzone elever”, det er elever der – allerede ved indskrivningen – er et særligt fokus på.

Hvis vejleder er i tvivl om hvorvidt eleven tilhører målgruppen, optages eleven som gråzoneelev i et op til 10- 12 ugers “prøve”-forløb, hvor en særlig afklaring mellem vejlederen, UU og elevens værkstedslærer finder sted. Som et nyt tiltag- bliver disse samtidig registreret selvstændigt i vores egen udslusningsstatistik.

Kan skolen løfte opgaven ved et EGU- eller produktionsskoleforløb fortsætter den unge naturligvis som elev. Kan skolen ikke løfte opgaven, betragtes skolens vejledningsforpligtelse for afsluttet og eleven overgår til UU. Dette vil ikke forbedre vores udslusning – måske tværtimod, men vi vil undgå at bruge for mange ressourcer på de elever der er på kanten af målgruppen.

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter