LOLLAND PRODUKTIONSSKOLES VIRKSOMHEDSPLAN 2018-19.

1) Indledning

2) Beskrivelse af Lolland Produktionsskole, struktur mm.

3) Målsætning

4) Formål

5) Værdigrundlag

6) Skolens elever

7) Dagligdagen på Lops

8) Indsatsområder

9) Initiativer

1.0 Indledning:

Lolland Produktionsskole (Lops) er en vigtig brik i arbejdet med at få alle unge i gang med en ungdomsuddannelse i Lolland Kommune, – Lops er en anden vej til uddannelse.

Vi er en selvejende institution med en hverdag og pædagogisk praksis der tager udgangspunkt i den enkelte elev og dennes situation. Vores fokus er på den enkelte elevs personlige, sociale og faglige udvikling. Vi vil være en aktiv, samarbejdende medspiller for kommunen og andre samarbejdspartnere.

Lops har med sin placering i Lolland Kommune en særlig udfordring, da ungegruppen samlet set har massive udfordringer på en række punkter, der direkte og indirekte – samlet og hver for sig – har indvirkning på vores muligheder for at nå vores mål om at få alle i gang med en ungdomsuddannelse.

Vi har rigtig mange unge med personlige og sociale udfordringer; de har generelt dårlige ”skoletal”, mange skoleskift, manglende uddannelsestradition, mange med diagnoser, manglende opbakning hjemmefra, mange unge mødre, dårlige sundhedstal – rygere, overvægtige mm, misbrugsproblemer, dårlig økonomi med gæld til f.eks. Rejsekort – hvilket skal lægges oven i en i forvejen lille mobilitet, tung social arv osv.

De unge har endvidere en meget ringe tro på, at egen indsats gør en forskel, i forhold til at ændre egen livssituation. Listen er lang med problemstillinger, der kendetegner de unge i Lolland Kommune. Vi har en klar udfordring med på relativ kort tid, at skulle løfte den enorme opgave det er, at få de unge gjort uddannelsesparate. Vi har som udgangspunkt maksimalt et år (1 årsreglen) sammen med eleverne, hvilket ofte ikke er tid nok. Det er derfor glædeligt, at vi har en aftale med Jobcenteret om et antal garantipladser, for de over 18 årige (op til 12 pladser som IDV), hvor vi har mulighed for – hvis det giver mening og der er et perspektiv – at tilbyde de unge ekstra tid på skolen.

Der vil i denne plan, ud over en beskrivelse af mål, målgruppe, beskrivelse af undervisningen og produktionen også være beskrivelser af fremtidige tiltag og udviklingsmuligheder, beskrevet som indsatsområder på kort og lidt længere sigt.

Planen skal hjælpe os, bestyrelsen og medarbejdere, med at arbejde målrettet og meningsfyldt med det værdigrundlag, den mission, de visioner og de mål, vi har sat for skolen.

Lolland Produktionsskole tilslutter sig fuldt ud Produktionsskoleforeningens (PSF) formulerede ”Vision og Mission”, samt PSF´s ”Charter for de danske produktionsskoler”

Virksomhedsplanen tager desuden afsæt i og er i overensstemmelse med strategien for ”Ungdomsuddannelse til alle” (UTA), som Uddannelsesrådet for Lolland-Falster arbejder med at implementere.

Vores virksomhedsplan og personalepolitik beskriver på den ene side bestyrelsens og skolens overordnede overvejelser mht. visioner, målsætning og virksomhedskultur og er samtidig også en personalehåndbog med retningslinjer for det daglige arbejde, og kan anvendes som opslagsværk for nye såvel som nuværende medarbejdere.

Input samarbejdspartnere

2.0 Beskrivelse af Lolland Produktionsskole (LOPS)

Virksomhedsplanen for Lolland produktionsskole er vores fælles arbejdsgrundlag for årene 2018 – 2019

2.1  Produktionsskolens bestyrelse

Bestyrelse Repræsentanter for byrådet i Lolland Kommune:

Vibeke Grave, Bispevænget 16 4930 Maribo

Henning Gunner Errebo Rasmussen, Skolebakken 13, 4900 Nakskov

Tom Larsen, Rosmarkvej 1, 4900 Nakskov

Repræsentanter for DE:

Klaus Møller, (Formand) Freuchensvej 10, 4912 Harpelunde

Jens Otto Jensen, Nordlundevej 36, 4913 Horslunde

Repræsentanter for LO:

Steffen Rasmussen, Gallemosevej 24, 4900 Nakskov

Tina Hansen, thi@sl.dk

Medarbejderrepræsentanter:

Niels Rasmussen, Skandsen 11, Nakskov

Dan Schier, Banegårdspladsen 1, Maribo

Tilforordnet:

Britt M. Flamgaard, Teamleder Lolland Kommune

Lene Bergstrøm, Skandsen 11, Nakskov

Jakob Olsen, Banegårdspladsen 1, Maribo

2.2 Produktionsskolens organisering

Forstander: Kristian Hjorth

Afd.leder Maribo:  Jakob Olsen

Afd.leder Nakskov: Lene S Bergstrøm

Administrativ afd.lede  Marlene Stærk

2.3 Produktionsskolens udvalg

Sisu – Sikkerheds og Samarbejdsudvalg:

Kristian Hjorth Forstander

Jakob Olsen Afdelingsleder Maribo

Lene Bergstrøm Afdelingsleder Nakskov

Dan Schier Tillidsrepræsentant  Per Jensen Sikkerhedsrepræsentant – Maribo

Niels Rasmussen Sikkerhedsrepræsentant – Nakskov

Elevråd

Der er elevråd på begge afdelinger, eleverne vælger en repræsentant og en suppleant på hvert værksted.

Mødefrekvens ca. hver 4. uge

2.4 Lolland Produktionsskoles værksteder

Der er p.t. 9 værksteder på skolen, hvert værksted udarbejder en overordnet ½ årsplan.

For en nærmere beskrivelse af de enkelte værksteder henvises til skolens hjemmeside www.lops.dk

Lops er hjemsted skole for den kombinerede ungdomsuddannelse (KUU) under KUU-Storstrøm, skolens KUU tilbud har base på afdelingen i Maribo. Vi har pt mulighed for at tilbyde 10 pladser pr halvår.

Kombineret ungdomsuddannelse henvender sig til elever, der er færdige med 9. eller 10. klasse, men som ikke har forudsætninger for at begynde på en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse.

De får en kort uddannelse, der gør dem klar til at tage arbejde.

Erhvervs Temaerne på Lolland Produktionsskole er:

 • Byg & Bolig
 • Mad & Sundhed
 • IT & Handel
 • Produktion & Håndværk

Kombineret ungdomsuddannelse styrker eleven fagligt og personligt og giver kendskab til, hvad der skal til for at fungere godt på en arbejdsplads eller tage videre uddannelse.

Gennemføres uddannelsen, fås der bevis som erhvervsassistent inden for det erhvervstema, der er valgt, og der kan søge job inden for det pågældende erhverv.

Uddannelsen giver også forudsætninger for at fortsætte på en anden ungdomsuddannelse. Typisk kan der fortsættes på en erhvervsuddannelse inden for erhvervs temaet.

3.0 Lolland Produktionsskoles målsætninger 2018 – 2019

3.1 VISION:

LOPS vil være kommunens bedste tilbud til unge der hører inden for skolens og den kommunale samarbejdsaftales målgruppe.

ved at:

Tro på, at alle har et udviklingspotentiale og give skolens elever en oplevelse og udvikling, der sætter dem i stand til at påbegynde og færdiggøre en kompetencegivende ungdomsuddannelse eller være beskæftiget på det ordinære arbejdsmarked.

Være en synlig, troværdig og aktiv lokal aktør på ungeområdet.

Være parat til at tackle nye problemstillinger og udfordringer gennem til stadighed at være udviklingsorienterede.

Være en dynamisk arbejdsplads for engagerede medarbejdere, der er ildsjæle med faglige og pædagogiske forudsætninger, til at arbejde med målgruppen og vide at vi gør en væsentlig indsats i samfundet.

Skabe et økonomisk fundament, der sikrer os uafhængighed og frihed til udvikling.

3.2 MISSION

Produktionsskolen tilbyder unge en anden start på ungdomsuddannelse.

Produktionsskolen tilrettelægger praksisnære undervisningsforløb baseret på praktisk arbejde og produktion med teoretisk undervisning i tilknytning hertil.

Dette giver den unge mulighed for at lære på mere end en måde. Der tages udgangspunkt i den unges personlige, sociale, kulturelle og faglige kompetencer. Forløbene tilrettelægges så de tager udgangspunkt i den enkeltes behov både m.h.t. indhold og varighed.

Produktionsskolen ønsker at skabe rammer, hvor de unge kan få styrket deres personlige udvikling og forbedre deres muligheder i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet.

3.3 MÅL

Produktionsskolens mål er at være et velfungerende og dynamisk uddannelsessted, som tilbyder kombinerede undervisnings- og produktionsprogrammer, der udvikler de unge personligt og fagligt og giver eleverne læring succes’er, der gør eleven i stand til at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse eller få et arbejde, der senere fører til påbegyndelse af et uddannelsesforløb.

Tilbuddene skal styrke de unges personlige udvikling og forbedre deres muligheder i uddannelsessystemet og/eller på arbejdsmarkedet, samt udvikle og lære den enkelte unge at tage ansvar for sit eget liv.

Produktionsskolens mål er at være en velfungerende skole, der er forankret i lokalområdet og tilgodeser vore elevers behov.

Produktionsskolens mål er at have en god kontakt til UU-vejledere og sagsbehandlere i området, og synliggøre, at vi har de kompetencer og de tilbud, vores elevgruppe har behov for.

Produktionsskolen skal fortsat udvikle sig i takt med ændringer i det omgivende samfund. Det gælder ændringer på arbejdsmarkedet og ude i virksomhederne. Det gælder om at tilpasse sig eleverne, og det gælder om at implementere nye relevante tiltag på det pædagogiske område. For at skolen fortsat kan være et attraktivt uddannelsessted, er det vores mål at fastholde og kontinuerligt forbedre kvaliteten i vores arbejde.

Produktionsskolens økonomiske målsætninger er i videst mulig omfang at gøre skolen økonomisk uafhængig af kortsigtede politiske ændringer. Sikre at vi har et økonomisk råderum, så vi altid er i stand til at reagere på ændringer i omverdenen, til løbende at uddanne personalet, til f.eks. at oprette nye værksteder, eller til at iværksætte nye pædagogiske tiltag, samt igangsætte nye projekter efter behov.

Lops vil arbejde målrettet på, at sikre at så mange som muligt kommer i gang med enten arbejde eller uddannelse. Dette kan aflæses i vores udslusnings resultatet, vi vil have en målsætning om at mindst 50% af vores udslusning går til uddannelse.

4.0 FORMÅL

Det grundlæggende formål med produktionsskolen er at skabe et praktisk orienteret læringsmiljø, der kan give unge i målgruppen en personlig udvikling, kompetencer, nye muligheder og være bedre forberedt til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller klare sig i et job på arbejdsmarkedet.

Det er tankegangen bag det praktisk orienterede læringsmiljø, at det skal stemme overens med de unges generelle forudsætninger og orienteringer og give dem troen på sig selv. Mange unge på produktionsskoler oplever – måske for første gang – at der er brug for deres praktiske, tekniske eller kreative evner, og disse succesoplevelser vil øge elevens selvværd og styrke elevens selvopfattelse.

4.1 Sådan opfylder vi Produktionsskolens mål

Vi kan opfylde Produktionsskolens mål, når vi arbejder ud fra skolens vedtægter og virksomhedsplan, og når vi tilbyder eleverne i vores målgruppe reel udvikling på de aftalte udviklingsområder, og når vi har en god personalepolitik som grundlag for arbejdet. Den daglige pædagogik, undervisning, produktion og de mange projekter, er de direkte midler til at opfylde vore mål.

Produktionsskolen opfylder målsætningen ved at have en bred kontakt til kommunen, socialrådgivere, UU-vejledere, specialvejledere og jobcenter og dermed gøre omverdenen opmærksom på, at vi giver et kvalificeret og relevant tilbud til elev målgruppen. Derudover vil vi tilbyde indtægtsdækket virksomhed inden for en række områder, som kan indpasses i produktionsskolens undervisningsform, og som er attraktiv og konkurrencedygtig for kommunen.

For at vi kan leve op til vore mål og levere et kvalificeret fagligt og pædagogisk arbejde til glæde for vore elever, skal grundlaget for vores daglige arbejde være i orden. Grundlaget, for at produktionsskolen kan være en veldrevet virksomhed, er synlig ledelse, en serviceorienteret administration og at alle medarbejdere tager ejerskab for skolen og for vores virksomhedsplan.

Ledelsen skal være synlig, når det er nødvendigt, fastlægge de overordnede retningslinjer og motivere skolens medarbejdere, således at alle har mulighed for at levere en optimal arbejdsindsats. Skolens virksomhedsplan som er en del af ledelsesværktøjet, giver retningslinjerne for skolen og dermed for medarbejdernes arbejde i perioden 2015 – 18.

Administrationen skal fungere effektivt og rutinemæssigt. Internt skal skolens medarbejdere serviceres, og administrationen skal tage godt imod vore mange eksterne ”kunder”. Administrationen skal ligeledes servicere vore elever, som kan komme og få praktisk vejledning bl.a. mht. arrangementer, lønudbetaling ol.

Skolens IT-ansvarlige skal sørge for, at vore computere er velfungerende og udstyret med den rigtige software. Værkstederne er ansvarlige for at indholdet og beskrivelserne af værkstederne er opdaterede på hjemmesiden.

Vi har et fælles ansvar for at skolen fremstår ren og ryddelig at vores fælles lokaler løbende bliver vedligeholdt, og at udearealerne er rene og pæne. Skolens værksteder varetager forskellige delopgaver i forbindelse med vedligeholdelse og rengøring af vores fælles arealer.

Som en del af skolens udvikling vil vi fortsat arbejde med at forbedre og vedligeholde vore bygninger og til stadighed arbejde for en pænere, renere og mere attraktiv skole.

Vores værdigrundlag medvirker til, at vi er i et fællesskab, hvor der, på trods af forskellighed, er plads til alle. Et fællesskab, hvor der bliver taget hensyn til den enkelte. Skolen skal være et rart sted at være for alle, og det skal umiddelbart kunne mærkes, når man træder ind ad døren.

Vi vil fortsat fokusere på at lære eleverne omgangstone, manerer, samarbejdsformer og udvikle de sociale færdigheder, der skal til, for at kunne begå sig på en arbejdsplads eller i et uddannelsesforløb.

Skolens kultur skal fastholdes via lærerne i det daglige arbejde og udvikles via arrangementer, undervisning, foredrag, kreative dage, idræt, ekskursioner mm.

5.0 VÆRDIGRUNDLAG.

Arbejdet på Lollands Produktionsskole bygger på følgende værdier:

Tillid, Respekt, Engagement og Medansvar.

Handlinger der knyttes til værdierne er:

– aktiv lytning

– reel accept af beslutninger

– accept af forskelligheder

– åben for feedback

– samarbejdsevne

– byde ind med ressourcer

– tilpasse efter evne

Disse værdier og handlinger vil efter vores opfattelse bidrage til at skabe en god arbejdsplads for alle; dvs. både elever og ansatte, samt give vores samarbejdspartnere en positiv oplevelse af Lops

Personalet er skolens vigtigste ressource og vores altovervejende middel til at opfylde skolens målsætninger.

I en foranderlig verden ændres kravene til produktionsskolens medarbejdere sig ofte. Hele produktionsskoleområdet er løbende udsat for nye politiske krav, f.eks. krav om besparelser, samt en stadig stigende mængde af administration og skriftlig dokumentation. Som det nyeste er der krav om, at vi udvider skolens kapacitet både mht. ordinære produktionsskoleelever og mht. forskellige projekter, som vi skal tilbyde kommunerne.

De unge udfordringer er mange og komplekse hvilket stiller store til skolens lærere, så der er løbende et behov for at inddrage nye pædagogiske tiltag og arbejdsmetoder. Fremtidens arbejdsopgaver for produktionsskolens medarbejdere kræver, at vi er omstillingsparate, og at vi fokuserer på kompetenceudvikling af de enkelte medarbejdere.

6.0.Skolens elever

Produktionsskolens primære mål er, at alle elever efter et forløb på Lolland Produktionsskole har gennemgået en udvikling og er blevet tilført nye kompetencer, personligt, socialt og fagligt.

Personlige kompetencer

Eleverne skal ”vokse” og blive klogere på sig selv. Kende egne følelser og blive bevidste om evt. uheldig adfærd. Lære at modtage kritik, håndtere konflikter, modstå gruppepres, engagere sig, have indlevelsesevne og situationsfornemmelse.

Alle værksteder arbejder på at lære eleverne generelle kompetencer som stabilitet, møde til tiden, opgaveforståelse, opgaveløsning, kvalitetsbevidsthed, ansvarlighed, samarbejde m.v.

Mange af eleverne har lidt mange nederlag, når de kommer på skolen. Vi skal derfor give eleverne opgaver, der giver dem så mange succesoplevelser, at de får troen på, at der er noget, de kan, og at der er brug for dem.

På produktionsskolen arbejder vi med motivation, personlig vækst, samarbejdsevne, selvrespekt, selvværd, ansvarsbevidsthed og tolerance, samtidig med at vi på værkstederne tager udgangspunkt i faglighed, produktion, og at skolen er en arbejdsplads.


Sociale kompetencer

Eleven lærer at sætte sig i andres sted, respektere andres synspunkter, følelser og behov. Eleverne skal lære at acceptere hinandens forskelligheder. Lære at sige til og fra i forhold til hinanden. De skal lære at samarbejde i grupper, at gå på kompromis og sætte sig ud over egne behov. De skal lære fællesskabets betydning og lære at se sig selv i samspillet med andre.

Faglige kompetencer:

De faglige kvalifikationer afhænger af det enkelte værksted. Hvert værksted har udarbejdet en række arbejdsopgaver, som alle elever har mulighed for at kommer igennem, så de får de faglige kvalifikationer, der er relevante på det pågældende værksted.

Hvilke arbejdsopgaver eleverne har prøvet og hvilke kompetencer eleverne har opnået på det enkelte arbejdsområde fremgår af værkstedernes ”kompetencetavler”

Skolens opgave er at skabe rammer og processer, der udvikler og bevidstgør den enkelte elev om, hvilke krav de møder i et uddannelsesforløb og på arbejdspladserne. Skolen skal give eleverne en forståelse af rettigheder og pligter i et demokrati, og de skal kunne se sig selv som samfundsborgere i det danske samfund.

Det er vores mål, at alle elever, når de forlader skolen, har taget stilling til egen fremtid, og i videst mulig omfang først forlader skolen, når de faktisk er tilmeldt en uddannelse, har et ansættelsesforhold eller på anden måde har afstukket retningen på deres nærmeste fremtid.

Produktionsskolens elevgruppe:

Elever under 25 år uden en ungdomsuddannelse, og som ikke umiddelbart er i stand til at starte på en uddannelse optages ved egen henvendelse via UU eller som led i aktivering efter aftale med socialrådgivere eller jobcentre.

EGU-elever og lærlinge kan optages/ansættes i et praktikforløb, men vil normalt starte som ordinær produktionsskoleelev.

Derudover kan vi have elever uden for vores primære målgruppe, f.eks. elever, som deltager i et projekt, elever i den skolepligtige alder, eller elever, der er en del af skolens indtægtsdækkede virksomhed i øvrigt, herunder også specialskoleelever i praktikforløb.

Elever på produktionsskolen kan være:

– Elever, der har brug for at udvikle deres sociale og personlige kompetencer

– Elever, der har brug for faglig indlæring

– Elever, der har brug for vejledning

– Elever, der ønsker at indgå i et EGU uddannelsesforløb eller i et lærlingeforløb

Lolland Produktionsskole skal, for at opfylde sine mål, have 108 årselever, hhv. inden for skolens målgruppe og elever, som deltager i projekter eller anden indtægtsdækket virksomhed.

7.0 Dagligdagen på Lops

Generelt;

 • Alle elever screenes for ord/tal blindhed ved opstart og evt. udredning med efterfølgende undervisning i gang sættes/tilbydes.
 • Alle elever tilbydes Almen Undervisning (AU)- dels ordinær AU der tager udgangspunkt i værkstedsproduktionen og foregår værkstedsvis, dels almen prøveforberedende undervisning i dansk og matematik i samarbejde med ungdomsskolen, dels ordblindeundervisning i samarbejde med VUC
 • Alle værksteder bruger kompetencetavler og vi har minimum elevsamtaler hver 3.måned, hvor der følges op på forløbsplan mm., vejleder deltager
 • Der er fast procedure omkring fravær og der følges dagligt op på ikke fremmødte elever, derudover er der på begge afdelinger en fremmøde konkurrence, hvor fremmødet opgøres på værkstedsniveau og der honoreres med biografbilletter eller lignende til det vindende værksted.
 • Alle elever deltager minimum en gang ugentligt i fysiske aktiviteter, idræt, yoga, boldspil, gåture eller lignende.

Dagligdag med elever på værkstederne:

 • Morgenmøder, med information til eleverne
 • Ringe til elever der ikke er mødt samt til forældrene hvis eleven er under 18 år.
 • Pædagogiske overvejelser om elevens kompetencer, motivation og udviklingsmål
 • Pædagogisk plan, med opmærksomhed på EGU afklaring (PBE, købspladser, KUU o. Lign.)
 • Eleven skal tilbydes kombinationsforløb (kan argumenteres hvis det ikke giver mening)
 • Oprydning og holde orden på værkstedet
 • Relations arbejde med den enkelte og gruppen
 • Præsentation af ny elever
 • Forebyggende fraværssamtaler og fraværssamtaler
 • Sparring med vejleder omkring elever
 • OBS på fejlplacering af elever og kontakt til vejleder

Produktion:

 • Elevegnet produktion på værkstedet – involvering af elever i produktion.
 • Sikre relevante arbejdsopgaver til alle elever, instruktion og opfølgning på arbejdsopgaver
 • Købe og bestille materialer, som en del af planlægningen af ugens/månedens produktion
 • Sikkerhedsorientering og maskininstruktion

Læreropgaver:

 • Formidling af sin faglige viden til elevgruppen
 • Holde sig ajour med samfundsudviklingen, viden og interesse for ungdomskulturer
 • Være kreativ i sit virke, tænke i helheder og struktureret ift. dagligdagen
 • Har lyst til at arbejde tværfagligt og i teams
 • Planlægning, forberedelse, gennemførelse og evaluering af praktisk arbejde, produktion og teoretisk undervisning i tilknytning hertil.
 • Have indsigt i eget værkstedsbudget, og kunne udarbejde tilbud
 • Undervisning i fagteori og sikkerhedsregler
 • Dialog og sparring med almen undervisning og andre lignende samarbejdsaftaler, ift. teoretiske tiltag og implementering af disse
 • Tilsyn med inventar og udstyr
 • Deltagelse i diverse interne/eksterne møder, herunder lærermøder, samt kontakt til kommunale sagsbehandlere/ungdomsvejledere.
 • Deltagelse i ekstern efteruddannelse af pædagogisk og faglig art
 • Holde sin værkstedsbeskrivelse opdateret
 • Opdatere kompetencetavle løbende pr. måned
 • Produktionsskolebeviser
 • Praktik – identifikation af praktikpladser, forventningsafstemning og opfølgning på ophold (praktikparathed)

Opdatering og dokumentation:

 • Ny elev – læse uddannelsesplan og målgruppevurdering
 • Løbende opdatering af forløbsplaner og ajourføring af ERS
 • Udfylde timesedler
 • Kompetencetavler – løbende opdatering
 • Udslusning i samarbejde med vejleder
 • Halvårsplaner for værkstedet

Opfølgning og netværkssamarbejde:

 • Fraværdsamtaler
 • 3. månedssamtaler, UU inviteres efter behov
 • Netværksmøder

Situationsbestemt

 • Ekskursioner og andre arrangementer
 • Sport
 • Mini kurser for elever
 • Kursus og efteruddannelse for medarbejdere

8.0 Indsatsområder

Indsatsområder i forhold til eleverne:

 • Elevernes motivation for uddannelse
 • Elevernes lyst til læring
 • Elevernes viden om erhvervsuddannelser og egne muligheder
 • Elevernes selvstændighed og ansvarlighed
 • Fremmøde og mødestabilitet
 • Samarbejdsevner
 • Respekt og forståelse for andre
 • Handlekompetencer, forståelse for – og ansvar for egen læring og udvikling
 • Troen på at egen indsats gør en forskel.

Indsatsområder generelt:

 • Kvalificere dokumentationsarbejdet med elevernes kompetencer, ved hjælp af kompetencetavler og Nordplaner
 • Udvikling af Almen undervisningen med fokus på at den integreres i det praktiske arbejde
 • Sundhedspolitik for skolen udvikles og implementeres
 • Arbejde med at flere praktikpladser og flere elever i praktik
 • Arbejde mod at give alle elever en International oplevelse, ved at møde unge fra andre lande enten i Danmark eller i udlandet.
 • Lops vil arbejde målrettet på, at sikre at så mange som muligt kommer i gang med enten arbejde eller uddannelse. Dette kan aflæses i vores udslusningsresultatet, vi vil have en målsætning om at mindst 50% af vores udslusning går til uddannelse.

9.0 Initiativer

Fremadrettede initiativer

 • Vi vil fortsætte de initiativer der tidligere er beskrevet og er åbne over for de input som kommer fra netværk, samarbejdsparter m.fl. Situation er speciel idet FGU bliver virkelighed fra 1.august 2019. Vi vil som skole forberede os på denne virkelighed, ved at efteruddanne personale i den udstrækning økonomien tillader det og udvide team samarbejds tanken.
 • Vi vil også fremadrettet arbejde aktivt med elevernes mobilitet
 • Vi vil fortsat være opmærksomme på vores udslusning.
Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter